facebook pinterest vimeo youtube

PhD defense of the Art Project CYCLOPHONY

PhD defense of the art project CIKLOFONIJA

Composite portrait in Ciklofonija was inspired by a classical portrait with the idea to investigate its ambiguity.  Here we can identify a Cubist tendency to represent a face at the same time from different sides. Each of ten collages in Ciklofonijia is composed of three of four faces. Collage circuits form one head, one woman. Facial elements belong to different actors and the viewer sees them as different elements but the integrated face is seen through unity of all faces, as a whole.

Odbrana Doktorskog umetnickog projekta CIKLOFONIJA

Kompozitni portret u Ciklofoniji je bio inspirisan klasičnim portretom sa idejom istraživanja njegove višeznačnosti. Tu se može prepoznati i kubistička težnja da se lice istovremeno predstavi sa više strana. Svaki od deset kolaža u Ciklofoniji sastavljen je od tri odnosno četiri lica. Kolažirani sklopovi formiraju jednu glavu, jednu ženu. Facijalni elementi pripadaju različitim glumicama i posmatrač ih vidi kao različite elemente, ali se integrisano lice doživljava kroz jedinstvo svih lica, kao celina.

Ciklofonija_Making1

Combining selected elements I tended to create a stylized structure. Scene contours gave a special geometric form. By cropping the portrait all background parts were removed. Though the profile silhouettes remained to a certain extent realistic, composite picture contour in whole represents a simple geometrized sign form.

Multiple dual faces contributed to stylization of Ciklofonija. Their form suggests a composite portrait with a joint contour.  As mythical Janus oversees the beginning and the end of a conflict, so the profile forms in Ciklofonija can symbolically be interpreted as presentation or marking the beginning and the end of the composite portrait, cycle or action.

Spajanjem odabranih elemenata težilo se stvaranju stilizovane strukture. Konturama kadra dat je poseban geometriski oblik. Opsecanjem portreta odbaceni su svi delovi pozadine. Iako su siluete profila ostale donekle realisticne, kontura kompozitne slike, u celini predstavlja jednostavnu geometrizovanu znakovnu formu.

Stilizaciji Ciklofonije doprinose i višestruka janusovska lica. Njihova forma, zajedniĉkom konturom sugeriše jedan kompozitni portret. Kao što mitski Janus nadgleda poĉetak i kraj nekog sukoba, tako se i profilni oblici u Ciklofoniji mogu simboliĉno protumaĉiti kao predstavljanje ili obeleţavanje poĉetka i kraja kompozitnog pokreta, ciklusa ili radnje.

Ciklofonija_Making2

Unlike the landscapes or still life, human face can express emotions through facial expressions and acting.  In these large scenes there is a discreet act as an integral part of film sequences. Due to the absence of sudden reactions of verbal communication (dialogue) a micro movement came to the fore.  Here we talk about non-verbal communication as a result of nearly unnoticed facial expression.

Video segments are taken from the existing films assembled into a new section with a focus on synchronization of movements and rhythm. The new section becomes more complex and valuable than the original component parts. The movement has added a new dimension to a perceptual organization of handmade collage building into the picture the elements of sound and movement.  Basically, narration is omitted but a cycle combining movement, film, color, portrait and sound is introduced.  Therefore, the viewer sees the content as an art form with no expectations for development of film action.

Za razliku od pejzaža ili mrtve prirode, ljudsko lice može da izrazi emocije kroz mimiku i glumu. U ovim krupnim kadrovima postoji diskretna gluma kao sastavni deo filmske sekvence. Zbog odsustva naglih reakcija verbalne komunikacije (dijaloga), do izraţaja je došao mikropokret. Ovde je predmet neverbalna komunikacija, kao rezultat gotovo neprimetne mimike.

Video segmenti su preuzeti iz postojećih filmova koji su sklopljeni u novu celinu sa fokusoma na sinhronizaciji pokreta i ritma. Nova celina postaje kompleksnija i vrednija od prvobitnih sastavnih delova. Pokret je dodao novu dimenziju dimenziju perceptivnoj organizaciji ručno rađene kolažne slike, ugradivši u sliku elemente zvuka i pokreta. U osnovi izostavljena je naracija i uveden je ciklus koji objedinjuje pokret, film, boju, portret i zvuk. Na taj nacin, posmatrac dozivljava sadrzaj kao likovnu formu bez ocekivanja razvoja filmske radnje.

Ciklofonija_Making3

About three hundred films of different genres from productions of Hollywood blockbusters, artistic anthology films to Bollywood films were reviewed. From the eighty selected films, certain sequences were singled out in duration of five to ten seconds where actresses are seen in close-up, turned their head to the left or right side, and thirty-nine sequences were used in realization of this project. The genres that suited the needs the best to this project had scenes with a slow head turn preceded by a long break.

Ciklofonija is a hybrid of fine art and film. In it the movement becomes a primary optical expression that communicates with the viewers combining female faces collages, movements and sounds in integrated composite portrait synergistically.

Pregledano je oko tri stotine filmova razlicitih zanrova i produkcija od holivudskih blokbastera, umetnickih antologijskih filmova do bolivudskih filmova. Iz osamdeset izabranih filmova izdvojene su odgovarajuće sekvence u trajanju od pet do deset sekundi u kojima su glumice, prikazane u krupnom planu, okretale glavu na levu ili desnu stranu, a trideset devet sekvenci je iskorišćeno u realizaciji projekta. Zanrovi koji su najviše odgovarali potrebama ovoga projekta imali su scene sa sporim okretom glave kome su prethodile duge pauze.

Ciklofonija je hibrid likovne umetnosti i filma. U njemu pokret postaje primarni opticki dozivljaj, koji komunicira sa gledaocima spajanjem kolaziranih zenskih lica, pokreta i zvuka u integrisani kompozitni portret, sa sinergijskim dejstvom.

P1200722P1200714

(Public defense at the University of Art. Belgrade, 23 December 2015)
(Javna odbrana rada na Univerzitetu umetnosti. Beograd, 23.12.2015.)

P1200700